heute KEIN Freitagszmorge

Karfreitag – findet kein Freitagszmorge statt.

Wir freuen uns auf’s nächste Mal.

Flyer Freitagszmorge 2023